Kerkcafé Blaricum

Globalisering met een menselijk gezicht: de rol van het internationale recht

Inleider: Prof. Nico Schrijver
Datum: Donderdag 13 september 2007

Door het kleiner worden van de wereld en de daarmee gepaard gaande vervlechting van samenlevingen neemt de vraag toe naar algemeen geldende rechtsregels.

In de afgelopen decennia is reeds universeel recht ontstaan op een aantal gebieden, zoals dat van vrede en veiligheid en milieubescherming. Hierdoor is de nationale soevereiniteit steeds meer begrensd door beginselen en regels van het internationale recht. Dat geeft spanningen binnen nationale samenlevingen en tussen samenlevingen. De vraag wordt sterker in hoeverre internationale organisaties - gecreëerd om internationaal recht te kunnen toepassen en handhaven - bevoegdheden hebben of moeten krijgen die nationale grenzen overschrijden.

Toch zijn zulke internationale organisaties aangewezen op de medewerking van nationale overheden. Het is van belang mondiale waarden en normen te ontwikkelen waarop meer concreet beleid van alle betrokkenen kan worden gebaseerd.

Prof. Nico Schrijver is hoogleraar internationaal recht aan de RU te Leiden. Hij adviseert de Nederlandse regering en de Verenigde Naties.

De geluidsregistratie van deze bijeenkomst kunt u aanvragen via info@pgblaricum.nl

13-09-2007 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl